top of page
XII_4273.JPG

Sidekick Sandbox

ทุกคนสามารถเป็นนักเล่าเรื่องได้

ความสามารถในการสื่อสารเรื่องราวขององค์กรระดับชุมชน เพื่อให้สื่อ สาธารณะชน ผู้กำหนดนโยบาย รวมทั้งผู้ให้ทุน เข้าใจถึงความท้าทายและความต้องการในพื้นที่นั้นๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ และทัศนคติที่ดีต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐานและแรงงานข้ามชาติ

แต่ท่ามกลางความรับผิดชอบที่มากมาย เราจะสามารถเป็นนักเล่าเรื่องได้อย่างไร

องค์กรออกแบบการสื่อสารเพื่อสังคม ไซด์คิก www.sidekick.asia ภายใต้การสนับสนุนของโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยสนับสนุนโดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID Thailand CTIP activity) เตรียมจัดโครงการอบรมการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่อง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 เดือน สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านผู้โยกย้ายถิ่นฐานและแรงงานข้ามชาติ **โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม**

bottom of page